Úvodní strana Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /web/htdocs2/lodecz/home/www/phpAds/view.inc.php3 on line 16 Warning: reset(): Passed variable is not an array or object in /web/htdocs2/lodecz/home/www/phpAds/view.inc.php3 on line 18 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /web/htdocs2/lodecz/home/www/phpAds/view.inc.php3 on line 18
 
  magazín Lodě - zdarma ve formátu PDF

 
 
     
 
 
Využíváme zpravodajství ČTK Fotogalerie Charter

 Č a s o p i s   R é
O B S A H
Co nového?
Elektronika
Lodě
Oblečení
Plavby
Testy lodí
Závodění
Přístavy
Legislativa
Starší vydání Ré
 

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 241/2002 Sb
 
      
 
VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázánaplavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Ministerstvo dopravy v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:
Čl. I

Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

?§ 1a
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vodním lyžováním činnost prováděná s použitím vodních lyží či jiného plovoucího předmětu bez vlastního kormidelního zařízení ve vleku za plavidlem se spalovacím motorem,
b) vodním skútrem plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,
c) plavidlem určeným pro plavbu v kluzu malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné nést jednu nebo více osob, navržené a postavené pro klouzání po hladině vysokou rychlostí, u něhož poměr výkon/výtlak r > 120, nebo případně Froudeho číslo Fn > 3,
d) využitím spalovacího motoru jako pomocného pohonu plachetnice jeho použití z důvodu zajištění bezpečnosti plavby při manévrech v přístavech, kotvištích, vývazištích a v plavebních komorách, dále při závažných závadách bránících použít oplachtění, nebo pro dojezd za bezvětří či jiných nepříznivých klimatických podmínek; není jím trvalé používání při běžném provozu.?.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

?(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona nebo § 2 této vyhlášky, je možná plavba těchto plavidel pouze při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby), nejvýše však rychlostí 25 km/hod. Plavba vyšší rychlostí mimo výtlačný režim je možná pouze:
a) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu, není-li plavebními znaky stanoveno jinak,
b) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu, není-li plavebními znaky stanoveno jinak, a jestliže poměr výkonu motoru či motorů a výtlaku použitého plavidla je £ 60; poměr výkon/výtlak se vypočte dělením maximálního výkonu motoru či motorů P (kW) výtlakem plavidla D (m³ nebo tuny), jenž odpovídá maximálnímu povolenému zatížení: r=P/D,
c) na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle odstavců 2 a 3.?.

3. V § 3 odst. 2 se slova ?a jiné obdobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem? zrušují, číslo ?9? se nahrazuje číslem ?8? a číslo ?18? se nahrazuje číslem ?19?.

4. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

?(3) Plavidla určená pro plavbu v kluzu podle § 1a písm. c) a vodní skútry lze provozovat pouze na povrchových vodách, označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle zvláštního právního předpisu,1a) za podmínky dobré viditelnosti, v období od 15. září do 15. června v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin. Poměr výkon/výtlak se vypočte podle vztahu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. b) a Froudeho číslo se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V(m/s) druhou odmocninou součinu gravitační konstanty (g=9,81 m/s2) a délky hlavní vodorysky Lwl(m):
Fn=V/(g. Lwl )½.?.
------------------------------------------------
1a) § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

6. V § 4 odst. 1 se číslo ?3? nahrazuje číslem ?4?.

7. V § 6 písm. a) se za slova ?Policie České republiky? vkládají slova ? , obecní policie?.

8. V příloze č. 1 - Vodní nádrže, tabulce č. 1 se bod č. 57 zrušuje.
Dosavadní body č. 58 až 63 se označují jako body č. 57 až 62.
9. V příloze č. 1 - Úseky vodních toků, tabulce č. 2 se doplňuje bod č. 61, který zní:
?Sázava 1-09-03-181 Pikovice?.
10. Příloha 2 zní:
?Příloha č. 2 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.
Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.

1. Labe:
od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.


2. Vltava:
a) od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,
b) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140.?.

11. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

?Příloha č. 3 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.
Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod., při stanoveném poměru výkonu motoru či motorů a výtlaku plavidla

Vltava:
a) od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,
b) od říčního kilometru 159,90 (Orlík nad Vltavou, Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov); v úseku od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční km 179 pouze v období od 1. června do 31. října.?.
Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.


12. V příloze č. 4 se v tabulce za bod 3 vkládají nové body 4 až 6, které znějí:

?4 1-10-01-174 Hracholusky Mže Plzeň sever, Tachov
5 1-14-03-067 Máchovo jezero Robečský potok Česká lípa
6 4-15-01-147 Brněnská Svratka Brno-město?.


Čl. II

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

ministr

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 a 5 a § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. c) zní:

?c) pro malá plavidla na dobu nejvýše osmi let, jde-li o nové plavidlo, a na dobu nejvýše čtyři roky, jde-li o plavidlo uvedené do provozu; při každé druhé prohlídce k prodloužení platnosti osvědčení musí být zkontrolována podponorová část plavidla, u plavidel starších 25 let se provede kontrola podponorové části při každé prohlídce; pro plavbu v zahraničí může být k lodnímu osvědčení malého plavidla vydáno mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo na dobu nejvýše čtyř let,?.

2. V příloze č. 3 se vkládá nový pododstavec 3.01.1., který zní:

?3.01.1. Na malých plavidlech lze použít pouze spalovací motor určený pro použití na plavidle, který je vyrobený po roce 1980, avšak není starší než 25 let. To se netýká původních historických plavidel a jejich kopií, pokud byly jako kopie označeny výrobcem, která byla vyrobena před rokem 1950, a plavidel s pevně zabudovanými původními značkovými lodními motory či pohony, která byla vyrobena po roce 1950.?.
Dosavadní pododstavce 3.01.1. až 3.01.5. se označují jako pododstavce 3.01.2. až 3.01.6.


Čl. II

Přechodná ustanovení
U malých plavidel, která jsou v provozu ke dni účinnosti této vyhlášky, lze použít jiný motor než určený pro použití na plavidle a vyrobený po roce 1980, avšak ne starší než 25 let, nejdéle do tří let ode dne účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.
ministr

 

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>

Časopis Re

N a j d ě t e   s i
Prohledávejte internet s pomocí našeho serveru. Zkuste rozšířené vyhledávání.
N o v i n k y
Přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Více info
N a s t a v t e   s i
server lode.cz
jako svou
výchozí stránku nebo si jej přidejte do Oblíbených / Favourites.

P ř i d e j t e
              o d k a z

Zaregistrujte si Vaše firemní, klubové či osobní stránky v katalogu lode.cz - ZDARMA.
Jak to udělat?

 
Naši partneři:

...a další
zajímavé odkazy

  ©2000-2004 lode.cz
  Vytvořilo AM studio


 
archiv článků zde…